ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เว็บแคสต์และสไลด์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า