ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เว็บแคสต์และสไลด์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า