ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รักษาการ Managing Director Thailand & Laos
นางบุศทรี หวั่งหลี

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

กรรมการบริหาร
Chief Financial Officer
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นายนันทพล บุญเหลือ

นายนันทพล บุญเหลือ

ผู้อำนวยการสายการตลาด
นายวินัย ชัยบุรานนท์

นายวินัย ชัยบุรานนท์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการด้านเทคนิค สายงานนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
นายชัชวัฏ รุ้งทอง

นายชัชวัฏ รุ้งทอง

ผู้อำนวยการสายงาน ดิจิทัล
ทรานฟอร์เมชั่น