ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา : 09:30 น.
รายละเอียด : ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เพิ่มในปฏิทิน
10 มีนาคม 2564 Opportunity Day ประจำปี 2563 เวลา : 13:15 น. - 14:00 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
08 มีนาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี 2563 เวลา : 09:30 น. - 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 กุมภาพันธ์ 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2563 เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 มกราคม 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน