ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 15/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free float)
6,739
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free float)
25.02

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,377
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.90
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.  บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 29.99
2.  นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
3.  นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4.  นาง บุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
5.  นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
6.  นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
7.  นาง ละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,300,000 3.71
9.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 53,115,500 2.62
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 32,865,500 1.62

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด