ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำไรจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณากำไรจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลกำไรดำเนินงานและฐานะทางกำไรเงินของบริษัทย่อยการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

วันที่กรรมการ
มีมติ
ขึ้นเครื่องหมายวันที่ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
24/02/2565 05/05/2565 06/05/2565 23/05/2565 เงินปันผล 0.19 บาท 01/07/2564-31/12/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/2564 27/08/2564 30/08/2564 10/09/2564 เงินปันผล 0.31 บาท 01/01/2564-30/06/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/02/2564 05/05/2564 06/05/2564 21/05/2564 เงินปันผล 0.26 บาท 01/07/2563-31/12/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/2563 27/08/2563 28/08/2563 11/09/2563 เงินปันผล 0.27 บาท 01/01/2563-30/06/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/03/2563 03/04/2563 07/04/2563 23/04/2563 เงินปันผล 0.27 บาท 01/07/2562-31/12/2562 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/2562 27/08/2562 28/08/2562 12/09/2562 เงินปันผล 0.23 บาท 01/01/2562-30/06/2562 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/2562 02/05/2562 03/05/2562 17/05/2562 เงินปันผล 0.18 บาท 01/07/2561-31/12/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/08/2561 27/08/2561 28/08/2561 13/09/2561 เงินปันผล 0.21 บาท 01/01/2561-30/06/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/02/2561 02/05/2561 03/05/2561 18/05/2561 เงินปันผล 0.14 บาท 01/07/2560-31/12/2560 ปันผลจากกำไรสุทธิ