ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

หมายเหตุ:

(1) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.05 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(2) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.51 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(3) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.71 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(5) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mr. Sok Hout ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ โดย Mr. Sok Hout มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(6) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 48.0 ถือครองโดย นายชาตรี มะหะเลา, นางสาววิภา แก้วโบราณ, นายเกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ, และ นางสาววารุณี ลิขิตสุภิณ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายชาตรี มะหะเลา, นางสาววิภา แก้วโบราณ, นายเกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ, และ นางสาววารุณี ลิขิตสุภิณ มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(7) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 48.0 ถือครองโดย นายชาตรี มะหะเลา, นางสาววิภา แก้วโบราณ, นายเกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ, นางสาววารุณี ลิขิตสุภิณ และนายดุสิต ลิขิตสุภิณ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายชาตรี มะหะเลา, นางสาววิภา แก้วโบราณ, นายเกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ, นางสาววารุณี ลิขิตสุภิณ และนายดุสิต ลิขิตสุภิณ มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(8) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 45.0 ถือครองโดย บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(9) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 49.0 ถือครองโดย นางอินทิรา หิรัญญนิธิวัฒนา, นายศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา และ นายสุรกิจ หิรัญญนิธิวัฒนา มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(10) TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี