ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

หมายเหตุ:

(1) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.05 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(2) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.51 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(3) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 0.71 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

(5) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mr. Sok Hout ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ โดย Mr. Sok Hout มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(6) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจนี้ ไม่รวม บริษัท อิมเมจิกา จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างชำระบัญชี