ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณ ชัชภณ ทัศน์ธนนท์
+66 2679 6888 ต่อ 1220
chatchapon@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณ นภศักต์ ศรีศักดา
+66 2508 1567 ต่อ 3202
napasak@aslsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณ นฤมล เอกสมุทร
+66 2616 1348
Narumon.e@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณ อนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล
+66 2638 5779
anuwat.srikajornratkul@th.nomura.com

CGS-CIMB Securities (Thailand)

คุณ ศินรี สุขะเกศ
+66 2761 9225
sinaree.su@cgs-cimb.com

หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร
+66 2257 4632
suchart.techaposai@clsa.com

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณ นิธิกร พิศกนก
+66 2205 7000 ต่อ 4409
nithikorn.pi@countrygroup.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ปวรมน สุวรรณเตมีย์
+66 2614 6000
paworamon.suvarnatemee@credit-suisse.com

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณ จิตรา อมรธรรม
+66 2684 2679
jitra.a@fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณ ธัญญธร ทรงวุฒิ
+66 2646 9805
thanyatorn.s@fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ จักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
+66 2684 2679
kae.pornpunnarath@jpmorgan.com

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณ ธันย์ จิระสิทธิกร
+66 2796 0036
tan.c@kasikornsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ วริศรา เด่นวรลักษณ์
+66 2694 7774
bo.denworalak@macquarie.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ สุรชัย ประมวลเจริญกิจ
+66 2658 6300 ต่อ 1470
surachai.p@maybank-ke.co.th

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ
+66 2088 9743
chatree.sr@rhbgroup.com

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณ ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์
+66 2779 9112
saksid.pha@thanachartsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้

คุณ ศันสนีย์ ศรีจามจุรีย์
+66 2633 6475
sansanee@tisco.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล
+66 2613 5753
piyanan.panichkul@ubs.com

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี
+66 2009 8069
Wichuda.p@yauanta.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง
+66 2672 5999
wilasinee@globlex.co.th