ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ดร. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
นางละออ ตั้งคารวคุณ

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รักษาการ Managing Director Thailand & Laos
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางบุศทรี หวั่งหลี

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางปริศนา ประหารข้าศึก

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน