ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

TOA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ปีที่ก่อตั้ง

2520

เว็บไซต์

http://www.toagroup.com

เลขทะเบียนบริษัท

0107560000133

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

10 ตุลาคม 2560

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป

ทุนจดทะเบียน

2,029 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,029 ล้านหุ้น ซึ่งออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

สำนักงานใหญ่

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา – ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
(+662) 335-5555
(+662) 312-8919

สำนักงานเลขานุการบริษัท

(+662) 335-5555 ต่อ 5875
(+662) 312-8923

นักลงทุนสัมพันธ์

(+662) 335-5555 ต่อ 1520
(+662) 312-8923

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

(+662) 2009-9999
(+662) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

(สำหรับรอบระยะเวลาการสอบบัญชี 31 ธันวาคม 2564)

  • นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5266
  • นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298
  • นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470

179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(+662) 844-1000
(+662) 286-5050