ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

23
มีนาคม
2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
05
มีนาคม
2564
การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25
กุมภาพันธ์
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25
กุมภาพันธ์
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25
กุมภาพันธ์
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25
กุมภาพันธ์
2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
16
กุมภาพันธ์
2564
แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มเติ่ม)
15
กุมภาพันธ์
2564
แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
26
มกราคม
2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
22
มกราคม
2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
04
มกราคม
2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564