ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19
ตุลาคม
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
04
ตุลาคม
2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
30
กันยายน
2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
23
สิงหาคม
2564
การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
20
สิงหาคม
2564
การชี้แจงเหตุเพลิงไหม้สายการผลิตแลคเกอร์ภายในโรงงานสำโรงของบริษัทฯ
13
สิงหาคม
2564
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
13
สิงหาคม
2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13
สิงหาคม
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13
สิงหาคม
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
สิงหาคม
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16
กรกฎาคม
2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
17
มิถุนายน
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม)