ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16
กรกฎาคม
2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
17
มิถุนายน
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
15
มิถุนายน
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
24
พฤษภาคม
2564
การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13
พฤษภาคม
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13
พฤษภาคม
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พฤษภาคม
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06
พฤษภาคม
2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29
เมษายน
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564
23
เมษายน
2564
แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
23
เมษายน
2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19
เมษายน
2564
การชี้แจงเหตุเพลิงไหม้สายการผลิต Nitrocellulose Intermediate ภายในโรงงานของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม