ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Sale Revenue
(หน่วย: ล้านบาท)
Gross profit และ Gross profit margin
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA และ EBITDA Margin
(หน่วย: ล้านบาท)
Net profit และ Net profit margin
(หน่วย: ล้านบาท)
Return on equity (%)
Return on total asset (%)