ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รักษาการ Managing Director Thailand & Laos
รักษาการผู้อำนวยการด้านเทคนิค สายงานนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา
ดร. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ดร. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
นางละออ ตั้งคารวคุณ

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางบุศทรี หวั่งหลี

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

กรรมการบริหาร
Chief Financial Officer
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน