หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
TOA
30.75 บาท
© ShareInvestor
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
1,140,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ปรับปรุงเมื่อ:

“ผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประสบผลสำเร็จในการใช้ประโยชน์ จากตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

* ข้อมูล ณ ปี 2560
ข้อมูล ณ ปี 2563
48.7% *
ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์
สีทาอาคารในประเทศไทย
13.0% *
ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์
สีทาอาคารในAEC
102
ล้านแกลลอน / ปี
กำลังการผลิตสีรวมจาก
โรงงานสี 9 แห่ง
ประเทศไทย
 • โรงงานผลิตสี 3 แห่ง
 • กำลังการผลิต 74.05 แกลลอน/ปี
ประเทศเมียนมาร์
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 3.41 แกลลอน/ปี
ประเทศลาว
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 1.08 แกลลอน/ปี
ประเทศกัมพูชา
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 3.31 แกลลอน/ปี
 • โรงงานผลิตสกิมโค้ต 1 แห่ง
ประเทศเวียดนาม
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 11.29 แกลลอน/ปี
ประเทศอินโดนีเซีย
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 7.80 แกลลอน/ปี
ประเทศมาเลเซีย
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 0.99 แกลลอน/ปี

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Q3/2021 Results Announcement
การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2564
9:30 – 11:30 น.
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
10.00 น.
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Gross profit และ Gross profit margin
EBITDA และ EBITDA Margin
Net profit และ Net profit margin
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)