หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์
TOA
27.00 บาท
© ShareInvestor
+0.50 (1.89%)
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
108,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ปรับปรุงเมื่อ:

“ผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประสบผลสำเร็จในการใช้ประโยชน์ จากตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

* ข้อมูล ณ ปี 2560
ข้อมูล ณ ปี 2563
48.7% *
ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์
สีทาอาคารในประเทศไทย
13.0% *
ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์
สีทาอาคารในAEC
102
ล้านแกลลอน / ปี
กำลังการผลิตสีรวมจาก
โรงงานสี 9 แห่ง
ประเทศไทย
 • โรงงานผลิตสี 3 แห่ง
 • กำลังการผลิต 74.05 ล้านแกลลอน/ปี
ประเทศเมียนมาร์
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 3.41 ล้านแกลลอน/ปี
ประเทศลาว
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 1.08 ล้านแกลลอน/ปี
ประเทศกัมพูชา
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 3.31 ล้านแกลลอน/ปี
 • โรงงานผลิตสกิมโค้ต 1 แห่ง
ประเทศเวียดนาม
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 11.29 ล้านแกลลอน/ปี
ประเทศอินโดนีเซีย
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 7.80 ล้านแกลลอน/ปี
ประเทศมาเลเซีย
 • โรงงานผลิตสี 1 แห่ง
 • กำลังการผลิต 0.99 ล้านแกลลอน/ปี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Gross profit และ Gross profit margin
EBITDA และ EBITDA Margin
Net profit และ Net profit margin
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)