นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รักษาการ Managing Director Thailand & Laos
รักษาการผู้อำนวยการด้านเทคนิค สายงานนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา
อายุ

47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2544

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท Master of Management Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ) 13.5
 • ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOAGH ร้อยละ 4.5
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ
 • พี่น้องกับ
  1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
  2. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
  3. นางบุศทรี หวั่งหลี
ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ Managing Director Thailand & Laos รักษาการผู้อำนวยการด้านเทคนิค สายงานนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT TOA Paint Indonesia
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT TOA Coating Indonesia
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 24 แห่ง
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563