นายวินัย ชัยบุรานนท์
นายวินัย ชัยบุรานนท์
ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ
อายุ

51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

19 กรกฎาคม 2564

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต:
2556 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท โนเบลเอ็นซี จำกัด
2543 - 2551 ผู้จัดการผลิต บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า จำกัด (Epoxy)

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564