บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวชั้นนำในประเทศไทย โดยจากข้อมูลของ Frost & Sullivan บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2559 ประมาณร้อยละ 48.7และมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 13.0

บริษัทฯ มีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับโดยผู้บริโภค และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและการบริการลูกค้า รวมถึงมีการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economies of Scale) จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และมีความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมด 8 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์และกัมพูชา กำลังการผลิตรวมประมาณ 88.0 ล้านแกลลอนต่อปี (ไม่รวมโรงงานใหม่ในกัมพูชาที่สร้างเสร็จเมื่อต้นปี 2560) และมีโรงงานผลิตที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีก 3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึงและครอบคลุม โดยมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products)

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคาร โดยมีตราสินค้าที่สำคัญ อาทิ SuperShield, SuperShield DURACLEAN A+, TOA 7 in 1, 4Seasons, Supertech และ KOBE เป็นต้น โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร แบ่งสินค้าเป็น 3 ประเภทหลัก

 • ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม: ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์คุ้มค่าในราคาประหยัด
 • ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารประเภทอื่น: แม่สีที่ใช้กับเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tininting Machine) ทินเนอร์สำหรับสีทาอาคาร ฯลฯ

2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
(Non-Decorative Paint and Coating Products)

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่วางตลาดและขายภายใต้ตราสินค้าต่างๆ อาทิ TOA Wood Stain, HeavyGuard, TOA Construction Chemicals, WIN และยังมีตราสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต อาทิ RYOBI โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 5 ประเภท

 • ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวสำหรับงานไม้: ใช้สำหรับงานไม้ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน ทนทานต่อการขูดขีด ป้องกันการผุพังของไม้อันเนื่องมาจากความชื้น
 • ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและคอนกรีต  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม การปรับพื้นผิวฉาบบางให้เรียบ วัสดุอุดรอยต่อ งานซ่อมแซมคอนกรีต งานกันรั่วซึมคอนกรีต (การเตรียมก่อนการทาสี)
 • ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง: ใช้กับพื้นผิวที่รับแรงบรรทุกของหนัก ถูกกัดกร่อน หรือมีการกระทบกระเทือนสูง
 • ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ: ใช้เพื่อทำให้พื้นผิวมีลวดลายหรือลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสีทาอาคารทั่วไป
 • ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานควบคู่งานช่าง อาทิ สีสเปรย์ กาวลาเท็กซ์ กระดาษทราย และเครื่องมือช่าง เป็นต้น
 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 2558 2559 2559 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รายได้จากการขาย 16,449.0 16,752.6 16,297.3 8,340.5 7,717.9
รายได้รวม 16,736.6 17,035.5 16,528.8 8,472.9 7,764.3
ค่าใช้จ่ายรวม 14,876.5 14,247.3 13,321.7 6,686.8 6,611.0
EBITDA 2,216.0 3,190.1 3,558.8 1,962.2 1,321.4
กำไรสุทธิ 1,321.0 2,116.7 2,507.4 1,405.6 894.5

โครงสร้างรายได้จากการขายรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559
และรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2560

แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย

แบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์

 

จุดแข็งทางธุรกิจ

เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคารสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.7 (ข้อมูลจาก Frost & Sullivan)

มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองฐานลูกค้าในวงกว้าง และความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการ TOA Color World Solution Services แก่ลูกค้า โดยใช้เครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) ซึ่งสามารถสร้างเฉดสีต่างๆ ได้มากกว่า 10,000 เฉดสีและเปิดโอกาสให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์สีทาอาคารสามารถสร้างสรรค์เฉดสีตามความต้องการแม้ว่าสีดังกล่าวจะไม่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกสินค้าของบริษัทฯ โดยจำนวนเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 4,140 ในประเทศไทย และ 1,791 เครื่องในประเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เครื่อง ซึ่งการให้บริการ TOA Color World Solution Services ทำให้ผู้ค้าปลีกของบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกและสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สีตามความต้องการ

มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึงและครอบคลุมเครือข่ายผู้ค้าปลีกระดับภูมิภาคในประเทศไทย และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีเครือข่ายร้านค้าปลีกประมาณ 6,217 ร้าน ครอบคลุม 77 จังหวัด และประมาณ 790 อำเภอในประเทศไทย

มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานสูง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหลักมายาวนาน

มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง และมีผลงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกที่แนะนำสีน้ำอิมัลชั่นปลอดสารตะกั่วและปรอทในไทย เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเทคโนโลยีอะครีลิคจากสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นผลสำเร็จ เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกในไทยที่นำเทคโนโลยีไมโครแบนมาใช้กับสีทาภายในที่มีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทฯ ได้แก่ สีเขียนได้ ลบได้ (TOA Note & Clean) ซึ่งเป็นสีเคลือบผิวที่ป้องกันรอยขูดขีด

มีทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างยาวนาน ความสำเร็จอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถของทีมผู้บริหารในการสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทฯ การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า การจัดตั้งเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง และการรักษาการยอมรับของลูกค้า

ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและกิจกรรมการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

เป้าหมายการระดมทุน

เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเงินทุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทฯ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Ticker
TOA
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เกิน 507,600,000 หุ้น ประกอบด้วย

 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 254,000,000 หุ้น
 • หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Wybrant Holding Limited (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จำนวนไม่เกิน 253,600,000 หุ้น

รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.02 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท

ช่วงราคาเสนอขาย

22.0 - 24.0 บาทต่อหุ้น โดยบุคคลทั่วไปจองซื้อที่ราคา 24.0 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ: 5,588,000,000 – 6,096,000,000 บาท
 • หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม: 5,579,200,000 – 6,086,400,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 27-29 กันยายน 2560

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)