นายนันทพล บุญเหลือ
นายนันทพล บุญเหลือ
ผู้อำนวยการสายการตลาด
อายุ

39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2564

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต:
2562 – 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน Modern Trade บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2561 National Sales Manager – TT มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563