นายชัชวัฏ รุ้งทอง
นายชัชวัฏ รุ้งทอง
ผู้อำนวยการสายงาน ดิจิทัล
ทรานฟอร์เมชั่น
อายุ

54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2564

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • MBA, International Business, Eastern Asia University
  • ปริญญาตรี Computer Science มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต:
2562 – 2564 Client Partner, Tata Consultancy Services
2556 – 2562 Account General Manager, Hewlett Packard Enterprise Services

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564