นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง
นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง
กรรมการบริหาร
Chief Financial Officer
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อายุ

55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2536

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 “เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนและสร้างการเติบโต” ปี 2563
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) ปี 2562 รุ่นที่ 28
  • Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Chief Financial Officer และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน Vice President of Commissioners, PT TOA Paint Indonesia
ปัจจุบัน Vice President of Commissioners, PT TOA Coating Indonesia
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
2554 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์งบสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์งบ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2536 - 2538 ผู้ควบคุมงานบัญชีต้นทุน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564